Beibei Li, Shuo Han, Mu Wang, Yu Yu, Limin Ma, Xiaojing Chu, Qiuxiang Tan, Qiang Zhao, Beili Wu. Structural insights into signal transduction of the purinergic receptors P2Y1R and P2Y12R[J]. Protein&Cell, 2023, 14(5): 382-386. doi: 10.1093/procel/pwac025
Citation: Beibei Li, Shuo Han, Mu Wang, Yu Yu, Limin Ma, Xiaojing Chu, Qiuxiang Tan, Qiang Zhao, Beili Wu. Structural insights into signal transduction of the purinergic receptors P2Y1R and P2Y12R[J]. Protein&Cell, 2023, 14(5): 382-386. doi: 10.1093/procel/pwac025

Structural insights into signal transduction of the purinergic receptors P2Y1R and P2Y12R

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return