Current issue
2016.7(12): 849-920


EDITORIAL

NgAgo: a hope or a hype?    p849

Xiaoxue Zhang

Summary  |  Full text

 

RECOLLECTION

The rising young scientist stars in China    p850

Hao Cheng

Summary  |  Full text

 

REVIEWS

Amazing structure of respirasome: unveiling the secrets of cell respiration    p854

Runyu Guo, Jinke Gu, Meng Wu, Maojun Yang

Summary  |  Full text

 

Crystal clear: visualizing the intervention mechanism of the PD-1/PD-L1 interaction by two cancer therapeutic monoclonal antibodies    p866

Shuguang Tan, Danqing Chen, Kefang Liu, Mengnan He, Hao Song, Yi Shi, Jun Liu, Catherine W.-H. Zhang, Jianxun Qi, Jinghua Yan, Shan Gao, George F. Gao

Summary  |  Full text

 

RESEARCH ARTICLES

4.4 Å Resolution Cryo-EM structure of human mTOR Complex 1    p878

Huirong Yang, Jia Wang, Mengjie Liu, Xizi Chen, Min Huang, Dan Tan, Meng-Qiu Dong, Catherine C. L. Wong, Jiawei Wang, Yanhui Xu, Hong-Wei Wang

Summary  |   Full text

 

In vitro assembly of Ebola virus nucleocapsid-like complex expressed in E. coli     p888

Ruchao Peng, Tengfei Zhu, Babayemi Olawale Oladejo, Abednego Moki Musyoki, Yingzi Cui, Yi Shi, Peiyi Wang, George Fu Gao

Summary  |   Full text

 

miR-10a inhibits cell proliferation and promotes cell apoptosis by targeting BCL6 in diffuse large B-cell lymphoma     p899

Qian Fan, Xiangrui Meng, Hongwei Liang, Huilai Zhang, Xianming Liu, Lanfang Li, Wei Li, Wu Sun, Haiyang Zhang, Ke Zen, Chen-Yu Zhang, Zhen Zhou, Xi Chen, Yi Ba

Summary  |   Full text

 

LETTERS

Questions about NgAgo  p913

Shawn Burgess, Linzhao Cheng, Feng Gu, Junjiu Huang, Zhiwei Huang, Shuo Lin, Jinsong Li, Wei Li, Wei Qin, Yujie Sun, Zhou Songyang, Wensheng Wei, Qiang Wu, Haoyi Wang, Xiaoqun Wang, Jing-Wei Xiong, Jianzhong Xi, Hui Yang, Bin Zhou, Bo Zhang

Summary  |   Full text

 

MD simulation of high-resolution X-ray structures reveals post-translational modifi cation dependent conformational changes in HSF-DNA interaction  p916

Han Feng, Sheng Wang, Ling Guo, Avinash S. Punekar, Rudolf Ladenstein, Da-Cheng Wang, Wei Liu

Summary  |   Full text

2016.7(12): 849-920

2016.7(11): 773-848

2016.7(10):697-772

2016.7(9):621-696