Current issue
2016.7(6):389-466


 

 

RECOLLECTION

Pursue the truth, devote to education: Chen Hua-Kui, a respectable educator and pioneer of China’s soil microbiology    p389

Doudou Chen, Han Zhang, Huan Liu

Summary  |   Full text

 

RESEARCH ARTICLES

Homocysteine activates T cells by enhancing endoplasmic reticulum-mitochondria coupling
and increasing mitochondrial respiration    p391

Juan Feng, Silin Lü, Yanhong Ding, Ming Zheng, Xian Wang

Summary  |   Full text

 

Structural insights into the regulatory mechanism of the Pseudomonas aeruginosa YfiBNR system     p403

Min Xu, Xuan Yang, Xiu-An Yang, Lei Zhou,Tie-Zheng Liu, Zusen Fan, Tao Jiang

Summary  |   Full text

 

Deacetylation of TFEB promotes fibrillar Aβ degradation by upregulating lysosomal biogenesis in microglia     p417

Jintao Bao, Liangjun Zheng, Qi Zhang, Xinya Li, Xuefei Zhang, Zeyang Li, Xue Bai, Zhong Zhang, Wei Huo, Xuyang Zhao, Shujiang Shang, Qingsong Wang, Chen Zhang, Jianguo Ji

Summary  |   Full text

 

MiR-29b suppresses the proliferation and migration of osteosarcoma cells by targeting CDK6     p434

Kegan Zhu, Lei Liu, Junliang Zhang, Yanbo Wang, Hongwei Liang, Gentao Fan, Zhenhuan Jiang, Chen-Yu Zhang, Xi Chen, Guangxin Zhou

Summary  |   Full text

 

LETTERS

Phorbol myristate acetate suppresses breast cancer cell growth via down-regulation of P-Rex1 expression  p445

Chuu-Yun A. Wong, Haihong Jiang, Peter W. Abel, Margaret A. Scofi eld, Yan Xie, Taotao Wei, Yaping Tu

Summary  |   Full text

 

The crystal structure of Zika virus helicase: basis for antiviral drug design  p450

Hongliang Tian, Xiaoyun Ji, Xiaoyun Yang, Wei Xie, Kailin Yang, Cheng Chen, Chen Wu, Heng Chi, Zhongyu Mu, Zefang Wang, Haitao Yang

Summary  |   Full text

 

Flotillin-1 downregulates K+ current by directly coupling with Kv2.1 subunit  p455

Rui Liu, Guang Yang, Meng-Hua Zhou, Yu He, Yan-Ai Mei , Yu Ding

Summary  |   Full text

 

Highly diversifi ed Zika viruses imported to China, 2016  p461

Yanjun Zhang, Wenxian Chen, Gary Wong, Yuhai Bi, Juying Yan, Yi Sun, Enfu Chen, Hao Yan, Xiuyu Lou, Haiyan Mao, Shichang Xia, George F. Gao, Weifeng Shi, Zhiping Chen

Summary  |   Full text

 

2016.7(6):389-466

2016.7(5):311-388

2016.7(4):233-310

2016.7(3):157-232