Current issue
2017.8(2): 79-158


RECOLLECTION

Dr. Jian Zhou: The great inventor of cervical cancer vaccine    p79

Kong-Nan Zhao, Lifang Zhang, Jia Qu

Summary  |  Full text

 

REVIEWS

The emerging roles of the DDX41 protein in immunity and diseases    p83

Yan Jiang, Yanping Zhu, Zhi-Jie Liu, Songying Ouyang

Summary  |  Full text

 

Human gut microbiota: the links with dementia development    p90

Rashad Alkasir, Jing Li, Xudong Li, Miao Jin, Baoli Zhu

Summary  |  Full text

 

RESEARCH ARTICLES

Force-dependent calcium signaling and its pathway of human neutrophils on P-selectin in flow    p103

Bing Huang, Yingchen Ling, Jiangguo Lin, Xin Du, Ying Fang, Jianhua Wu

Summary  |   Full text

 

miR-27b inhibits gastric cancer metastasis by targeting NR2F2    p114

Qingzhao Feng, Xionglin Wu, Fuchao Li, Beibei Ning, Xiaofeng Lu, Yin Zhang, Ying Pan, Wenxian Guan

Summary  |   Full text

 

Mass spectrometry based proteomics profiling of human monocytesn     p123

Yong Zeng, Fei-Yan Deng, Wei Zhu, Lan Zhang, Hao He, Chao Xu, Qing Tian, Ji-Gang Zhang, Li-Shu Zhang, Hong-Gang Hu, Hong-Wen Deng

Summary  |   Full text

 

LETTERS

Genome-wide piggyBac transposon mediated screening reveals genes related to reprogramming  p134

Xi Zhang, Xinglin Wei, Yuanyuan Wu, Yuzhe Wang, Cheng Tan, Xiaoxiang Hu, Ning Li, Mario R. Capecchi, Sen Wu

Summary  |   Full text

 

Porcine diazepam-binding inhibitor and bovine diazepam-binding inhibitor affect morphine antinociception via different receptors  p140

Yu-Zhen Chen, Xiao-Cun Li, Zhen-Quan Guo, Li Zhou, Zhuan Zhou, Song-Ping Liang, Cai-Hong Wu

Summary  |   Full text

 

Klebsiella pneumoniae NdpA suppresses ERK pathway-mediated host early inflammatory responses and is degraded through the ubiquitin-proteasome pathway   p144

Guanghua Xu, Jing Wang, Cui Hua Liu

Summary  |   Full text

 

Protein-protein interaction analysis in crude bacterial lysates using combinational method of 19F site-specific incorporation and 19F NMR   p149

Dong Li, Yanan Zhang, Yao He, Chengwei Zhang, Jiefei Wang, Ying Xiong, Longhua Zhang, Yangzhong Liu, Pan Shi, Changlin Tian

Summary  |   Full text

2017.8(2): 79-158

2017.8(1): 1-78

2016.7(12): 849-920

2016.7(11): 773-848