Current issue
2016.7(10):697-772


RECOLLECTION

Beyond the classroom lecture: Liang Wang’s personal war on tuberculosis in China    p697

Ming Li, Xiaomei Hu, Fuquan Hu, Xiancai Rao

Summary  |  Full text

 

REVIEW

The critical roles of mitophagy in cerebral ischemia    p699

Yan-Cheng Tang, Hong-Xia Tian, Tao Yi , Hu-Biao Chen

Summary  |  Full text

 

RESEARCH ARTICLES

C30F12.4 influences oogenesis, fat metabolism, and lifespan in C. elegans    p714

Lu Wang, Fei Xu, Guishuan Wang, Xiaorong Wang, Ajuan Liang, Hefeng Huang, Fei Sun

Summary  |   Full text

 

miR-181b functions as an oncomiR in colorectal cancer by targeting PDCD4     p722

Yanqing Liu, Uzair-ur-Rehman, Yu Guo, Hongwei Liang, Rongjie Cheng, Fei Yang, Yeting Hong, Chihao Zhao, Minghui Liu, Mengchao Yu, Xinyan Zhou, Kai Yin, Jiangning Chen, Junfeng Zhang, Chen-Yu Zhang, Feng Zhi, Xi Chen

Summary  |   Full text

 

The superior fault tolerance of artificial neural network training with a fault/noise injection-based genetic algorithm     p735

Feng Su, Peijiang Yuan, Yangzhen Wang, Chen Zhang

Summary  |   Full text

 

Human INO80/YY1 chromatin remodeling complex transcriptionally regulates the BRCA2- and CDKN1A-interacting protein (BCCIP) in cells     p749

Jiaming Su, Yi Sui, Jian Ding, Fuqiang Li, Shuang Shen, Yang Yang, Zeming Lu, Fei Wang, Lingling Cao, Xiaoxia Liu, Jingji Jin, Yong Cai

Summary  |   Full text

 

LETTERS

Crystal structure of HLA-B*5801, a protective HLA allele for HIV-1 infection  p761

Xiaolong Li, Pedro A. Lamothe, Robert Ng, Shutong Xu, Maikun Teng, Bruce D. Walker, Jia-huai Wang

Summary  |   Full text

 

The PilZ domain of MrkH represents a novel DNA binding motif  p766

Feng Wang, Qing He, Kaixuan Su, Fei Gao, Yan Huang, Zong Lin, Deyu Zhu, Lichuan Gu

Summary  |   Full text

 

2016.7(10):697-772

2016.7(9):621-696

2016.7(8):545-620

2016.7(7):467-544