Current issue
2017.8(5): 315-394


REVIEWS

Genome engineering of stem cell organoids for disease modeling    p315

Yingmin Sun, Qiurong Ding

Summary  |  Full text

 

Reprogramming cell fates by small molecules    p328

Xiaojie Ma, Linghao Kong, Saiyong Zhu

Summary  |  Full text

 

The Hippo pathway in tissue homeostasis and regeneration    p349

Yu Wang, Aijuan Yu, Fa-Xing Yu

Summary  |  Full text

 

LETTER

Overexpression of Hdac6 extends reproductive lifespan in mice     p360

Xiaoxi Zhang, Jiao Yang, Haiying Wang, Renpeng Guo, Yu Yin, Dongdong Zhang, Qian Zhang, Hua Wang, Zhongcheng Zhou, Lingyi Chen, Jun Zhou, Lin Liu

Summary  |   Full text

 

RESEARCH ARTICLES

CRISPR/Cas9-mediated targeted gene correction in amyotrophic lateral sclerosis patient iPSCs   p365

Lixia Wang, Fei Yi, Lina Fu, Jiping Yang, Si Wang, Zhaoxia Wang, Keiichiro Suzuki, Liang Sun, Xiuling Xu, Yang Yu, Jie Qiao, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Ze Yang, Yun Yuan, Jing Qu, Guang-Hui Liu

Summary  |   Full text

 

An inducible CRISPR-ON system for controllable gene activation in human pluripotent stem cells   p379

Jianying Guo, Dacheng Ma, Rujin Huang, Jia Ming, Min Ye, Kehkooi Kee, Zhen Xie, Jie Na

Summary  |   Full text

 

2017.8(5): 315-394

2017.8(4): 237-314

2017.8(3): 159-236

2017.8(2): 79-158