Current issue
2016.7(7):467-544


RECOLLECTION

Ray Wu, fifth business or father of DNA sequencing?    p467

Yu Xue, Yongbo Wang, Hui Shen

Summary  |   Full text

 

VANTAGE POINTS

How does a β-barrel integral membrane protein insert into the membrane?    p471

Xuejun C. Zhang, Lei Han

Summary  |   Full text

 

RESEARCH ARTICLES

Vitamin C alleviates aging defects in a stem cell model for Werner syndrome     p478

Ying Li, Weizhou Zhang, Liang Chang, Yan Han, Liang Sun, Xiaojun Gong, Hong Tang, Zunpeng Liu, Huichao Deng, Yanxia Ye, Yu Wang, Jian Li, Jie Qiao, Jing Qu, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu

Summary  |   Full text

 

MiR-130a regulates neurite outgrowth and dendritic spine density by targeting MeCP2     p489

Yunjia Zhang, Mengmeng Chen, Zilong Qiu, Keping Hu, Warren McGee, Xiaoping Chen,
Jianghong Liu, Li Zhu, Jane Y. Wu

Summary  |   Full text

 

Cataract-causing mutation S228P promotes βB1-crystallin aggregation and degradation by separating two interacting loops in C-terminal domain     p501

Liang-Bo Qi, Li-Dan Hu, Huihui Liu, Hai-Yun Li, Xiao-Yao Leng, Yong-Bin Yan

Summary  |   Full text

 

Crystal structure of a PP2A B56-BubR1 complex and its implications for PP2A substrate recruitment and localization     p516

Jiao Wang, Zhizhi Wang, Tingting Yu, Huan Yang, David M. Virshup, Geert J. P. L. Kops, Sang Hyun Lee,
Weihong Zhou, Xin Li, Wenqing Xu, Zihe Rao

Summary  |   Full text

 

LETTERS

Fructose promotes growth and antifungal activity of Penicillium citrinum  p527

Chang-wen Wu, Xiaojun Wu, Chao Wen, Bo Peng, Xuan-xian Peng, Xinhua Chen, Hui Li

Summary  |   Full text

 

Proteomic analysis of mTOR inhibition-mediated phosphorylation changes in ribosomal proteins and eukaryotic translation initiation factors  p533

Xu Jiang, Shan Feng, Yuling Chen, Yun Feng, Haiteng Deng

Summary  |   Full text

 

Interferon-related secretome from direct interaction between immune cells and tumor cells is required for upregulation of PD-L1 in tumor cells  p538

Yuan-Qin Yang, Wen-Jie Dong, Xiao-Fei Yin, Yan-Ni Xu, Yu Yang, Jiao-Jiao Wang, Su-Jing Yuan, Jing Xiao,
Jonathan Howard DeLong, Liang Chu, Hai-Neng Xu, Xiu-Mei Zhou, Ru-Wei Wang, Ling Fang, Xin-Yuan Liu,
Kang-Jian Zhang

Summary  |   Full text

 

2016.7(7):467-544

2016.7(6):389-466

2016.7(5):311-388

2016.7(4):233-310