Volume 13 Issue 4
Mar.  2022
Turn off MathJax
Article Contents
Xiaojiang Hu, Jinshuang Ma. The Founder of Plant Taxonomy in China: HU Hsen-Hsu[J]. Protein&Cell, 2022, 13(4): 231-233. doi: 10.1007/s13238-021-00877-0
Citation: Xiaojiang Hu, Jinshuang Ma. The Founder of Plant Taxonomy in China: HU Hsen-Hsu[J]. Protein&Cell, 2022, 13(4): 231-233. doi: 10.1007/s13238-021-00877-0

The Founder of Plant Taxonomy in China: HU Hsen-Hsu

doi: 10.1007/s13238-021-00877-0
 • Publish Date: 2022-03-24
 • loading
 • [1]
  Hu X (editor in chief) (2021) H. H. Hu:Complete Works, 19 volumes. Jiangxi People's Press, Nanchang
  [2]
  Ma J (editor in chief) (2020) A chronicle of plant taxonomy in China, 666 pages. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou
 • Relative Articles

  [1] Shunping He,  Yiyu Chen. Hsien-wen Wu: a founder of the studies of ichthyology in China. Protein&Cell, 2023, 14(7): 471-473.  doi: 10.1093/procel/pwac054
  [2] Yejing Ge. Fan-lan Tai: a pioneer of plant pathology and mycology in China. Protein&Cell, 2023, 14(3): 159-161.  doi: 10.1093/procel/pwac031
  [3] Yalan Wang,  Zijian Li,  Yanyan Qian,  Benyu Guo. Tsai Chiao: The founder of physiology and aviation, aerospace and navigation medicine in China. Protein&Cell, 2022, 13(11): 779-784.  doi: 10.1007/s13238-020-00737-3
  [4] Yuan Chen,  Alan W. Adame,  Ge-Zhi Chen,  Yuanyuan Meng. Youheng Tang, the pioneering founder of South China Agricultural University. Protein&Cell, 2022, 13(3): 157-162.  doi: 10.1007/s13238-020-00815-6
  [5] Zhongliang Ma,  Xianyi Wang,  Yanli Li. Debao Wang, the founder of nucleic acid biology and industry in People's Republic of China. Protein&Cell, 2021, 12(4): 237-239.  doi: 10.1007/s13238-020-00777-9
  [6] Yimeng Wang,  Yanyan Qian. Kuo-Hua Sun: The founder of physiologic psychology and child psychology in China. Protein&Cell, 2021, 12(8): 593-595.  doi: 10.1007/s13238-019-00666-w
  [7] Wei Gong,  Leyi Cui,  Yike Ying,  Yijing Shen,  Jiaqi Bao. Professor Cuifen Huang: a great molecular geneticist and the founder of genetic engineering in China. Protein&Cell, 2021, 12(3): 159-161.  doi: 10.1007/s13238-019-0620-5
  [8] Fuwen Wei,  Dehua Wang. Tsen-Hwang Shaw: Founder of Vertebrate Zoology in China. Protein&Cell, 2021, 12(1): 1-3.  doi: 10.1007/s13238-020-00780-0
  [9] Wei Gong,  Yijing Shen,  Jiaqi Bao,  Yike Ying,  Han Zhou,  Zhifeng Wu. Professor Haowen Xu: The founder of exercise biochemistry in China. Protein&Cell, 2021, 12(10): 747-750.  doi: 10.1007/s13238-019-00663-z
  [10] Yunjin Wang,  Yanyan Qian. Chi-Nan Hu-Pioneer of Chinese neuroscience and cognitive science. Protein&Cell, 2020, 11(7): 465-468.  doi: 10.1007/s13238-019-00658-w
  [11] Fumin Lei, Gang Song. Tso-Hsin Cheng: The founder of modern ornithology and zoogeography in China. Protein&Cell, 2020, 11(12): 859-861.  doi: 10.1007/s13238-020-00761-3
  [12] Rui-Lan Huang. Correction to: Prof. Huan-Yong Chen: a leading botanist and taxonomist, one of the pioneers and founders of modern plant taxonomy in China. Protein&Cell, 2019, 10(5): 388-388.  doi: 10.1007/s13238-018-0569-9
  [13] Jing Li,  Yong-Kang Lu. Lian-Cang Xu: the founder of management psychology in China. Protein&Cell, 2018, 9(3): 241-243.  doi: 10.1007/s13238-017-0419-1
  [14] Hai-Feng Li,  Xiao-Mei Li,  Bu-Xin Han. Zhongxian Lin: Founder of color psychology in China. Protein&Cell, 2018, 9(7): 593-595.  doi: 10.1007/s13238-017-0420-8
  [15] Weizheng Yan,  Baoying Huang,  Li Ruan,  Wenjie Tan. Dr. Chi-Ming Chu: Respected founder of molecular virology and pioneer of biologicals in China. Protein&Cell, 2017, 8(9): 629-633.  doi: 10.1007/s13238-017-0445-z
  [16] Hong Jiang. Chengru Feng: The founder of biological illustration in China. Protein&Cell, 2016, 7(5): 311-313.  doi: 10.1007/s13238-016-0249-6
  [17] Rui-Lan Huang. Prof. Huan-Yong Chen: a leading botanist and taxonomist, one of the pioneers and founders of modern plant taxonomy in China. Protein&Cell, 2016, 7(11): 773-776.  doi: 10.1007/s13238-016-0311-4
  [18] Huan Liu,  Han Zhang,  Doudou Chen. “I make efforts, people make comments”: Prof. H. Zanyin Gaw-pioneering the world, the trailblazer and founder of China's virology research. Protein&Cell, 2015, 6(12): 859-861.  doi: 10.1007/s13238-015-0227-4
  [19] Ming Li. Zan Ding: founder of medical psychology in China. Protein&Cell, 2012, 3(1): 8-9.  doi: 10.1007/s13238-012-2009-6
  [20] Shaojie Han,  Bingjie Yu,  Yan Wang,  Yule Liu. Role of plant autophagy in stress response. Protein&Cell, 2011, 2(10): 784-791.  doi: 10.1007/s13238-011-1104-4
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Figures(1)

  Article Metrics

  Article views (489) PDF downloads(24) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return