Meizhu Bai, Dan Liang, Yan Cheng, Guolong Liu, Qiudao Wang, Jinsong Li, Yuxuan Wu. Correction to: Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 962-962. doi: 10.1007/s13238-022-00918-2
Citation: Meizhu Bai, Dan Liang, Yan Cheng, Guolong Liu, Qiudao Wang, Jinsong Li, Yuxuan Wu. Correction to: Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 962-962. doi: 10.1007/s13238-022-00918-2

Correction to: Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return