Volume 13 Issue 12
Dec.  2022
Turn off MathJax
Article Contents
Qun Chu, Feifei Liu, Yifang He, Xiaoyu Jiang, Yusheng Cai, Zeming Wu, Kaowen Yan, Lingling Geng, Yichen Zhang, Huyi Feng, Kaixin Zhou, Si Wang, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Shuai Ma, Jing Qu, Moshi Song. Correction to: mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 961-961. doi: 10.1007/s13238-022-00917-3
Citation: Qun Chu, Feifei Liu, Yifang He, Xiaoyu Jiang, Yusheng Cai, Zeming Wu, Kaowen Yan, Lingling Geng, Yichen Zhang, Huyi Feng, Kaixin Zhou, Si Wang, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Shuai Ma, Jing Qu, Moshi Song. Correction to: mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 961-961. doi: 10.1007/s13238-022-00917-3

Correction to: mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells

doi: 10.1007/s13238-022-00917-3

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (157) PDF downloads(16) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return