Volume 13 Issue 12
Dec.  2022
Turn off MathJax
Article Contents
Sheng Zhang, Zeming Wu, Yue Shi, Si Wang, Jie Ren, Zihui Yu, Daoyuan Huang, Kaowen Yan, Yifang He, Xiaoqian Liu, Qianzhao Ji, Beibei Liu, Zunpeng Liu, Jing Qu, Guang-Hui Liu, Weimin Ci, Xiaoqun Wang, Weiqi Zhang. FTO stabilizes MIS12 and counteracts senescence[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 954-960. doi: 10.1007/s13238-022-00914-6
Citation: Sheng Zhang, Zeming Wu, Yue Shi, Si Wang, Jie Ren, Zihui Yu, Daoyuan Huang, Kaowen Yan, Yifang He, Xiaoqian Liu, Qianzhao Ji, Beibei Liu, Zunpeng Liu, Jing Qu, Guang-Hui Liu, Weimin Ci, Xiaoqun Wang, Weiqi Zhang. FTO stabilizes MIS12 and counteracts senescence[J]. Protein&Cell, 2022, 13(12): 954-960. doi: 10.1007/s13238-022-00914-6

FTO stabilizes MIS12 and counteracts senescence

doi: 10.1007/s13238-022-00914-6
Funds:

We are grateful to Lei Bai, Ruijun Bai, Qun Chu, Shikun Ma, Jing Lu, Luyang Tian and Ying Yang for their administrative assistance. We thank Mengyi Sun, Jiayin Wang from Prof. Keqiong Ye’s lab (IBP, CAS) for their technical supports on RNA electrophoresis, Xueying Wang (Tsinghua University), Jifeng Wang (IBP, CAS), Zhensheng Xie (IBP, CAS) for their help in LC-MS/MS assays, Junying Jia (IBP, CAS), Shu Meng (IBP, CAS) and Shuang Sun (IBP, CAS) for their assistance in flow cytometry analyses. We also thank Chuqian Liang and Wang Kang for their technical supports. This work was supported by the National Key Research and Development Program of China (2019YFA0110100), the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (XDA16010000), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 31900524, 31970597, 81921006, 81625009, 91749202, 81861168034, 91949209, 92049304, 82125011, 81822018, 92049116, 82071588, 82122024, 32100937, 92149301, and 92168201), the National Key Research and Development Program of China (2018YFC2000100, 2020YFA0804000, 2017YFA0103300, 2017YFA0102800, 2018YFA0107200, 2019YFA0110900, 2020YFA0112200, 2020YFA0803401, and 2019YFA0802202), Beijing Natural Science Foundation (Z190019), the Key Research Program of the Chinese Academy of Sciences (KFZD-SW-221), the 14th Five-year Network Security and Informatization Plan of Chinese Academy of Sciences (WX145XQ07-18), K. C. Wong Education Foundation (GJTD-2019-06, GJTD-2019-08), Youth Innovation Promotion Association of CAS (E1CAZW0401), CAS 

Special Research Assistant (SRA) Program, the State Key Laboratory of Membrane Biology, the State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, the State Key Laboratory of Brain and Cognitive Science, the Tencent Foundation (2021-1045), and the Milky Way Research Foundation (MWRF).

 • Rev Recd Date: 2022-02-22
 • loading
 • [1]
  Abe-Kanoh N, Kunisue N, Myojin T, Chino A, Munemasa S, Murata Y, Satoh A, Moriya H, Nakamura Y (2019) Yeast screening system reveals the inhibitory mechanism of cancer cell proliferation by benzyl isothiocyanate through down-regulation of Mis12. Sci Rep 9:8866
  [2]
  Bi C, Wang L, Yuan B, Zhou X, Li Y, Wang S, Pang Y, Gao X, Huang Y, Li M (2020) Long-read individual-molecule sequencing reveals CRISPR-induced genetic heterogeneity in human ESCs. Genome Biol 21:213
  [3]
  Deng K, Zhang Z, Ren C, Liang Y, Gao X, Fan Y, Wang F (2021) FTO regulates myoblast proliferation by controlling CCND1 expression in an m(6)A-YTHDF2-dependent manner. Exp Cell Res 401:112524
  [4]
  Fischer J, Koch L, Emmerling C, Vierkotten J, Peters T, Brüning JC, Rüther U (2009) Inactivation of the Fto gene protects from obesity. Nature 458:894-898
  [5]
  Huang H, Weng H, Chen J (2020) m(6)A modification in coding and non-coding RNAs:roles and therapeutic implications in cancer. Cancer Cell 37:270-288
  [6]
  Jia G, Fu Y, Zhao X, Dai Q, Zheng G, Yang Y, Yi C, Lindahl T, Pan T, Yang YG et al (2011) N6-methyladenosine in nuclear RNA is a major substrate of the obesity-associated FTO. Nat Chem Biol 7:885-887
  [7]
  Jiang ZX, Wang YN, Li ZY, Dai ZH, He Y, Chu K, Gu JY, Ji YX, Sun NX, Yang F et al (2021) The m6A mRNA demethylase FTO in granulosa cells retards FOS-dependent ovarian aging. Cell Death Dis 12:744
  [8]
  Li L, Zang L, Zhang F, Chen J, Shen H, Shu L, Liang F, Feng C, Chen D, Tao H et al (2017) Fat mass and obesity-associated (FTO) protein regulates adult neurogenesis. Hum Mol Genet 26:2398-2411
  [9]
  Li W, Zou Z, Cai Y, Yang K, Wang S, Liu Z, Geng L, Chu Q, Ji Z, Chan P et al (2022) Low-dose chloroquine treatment extends the lifespan of aged rats. Protein Cell. https://doi.org/10.1007/s13238-021-00903-1
  [10]
  Shan H, Geng L, Jiang X, Song M, Wang J, Liu Z, Zhuo X, Wu Z, Hu J, Ji Z et al (2021) Large-scale chemical screen identifies Gallic acid as a geroprotector for human stem cells. Protein Cell. https://doi.org/10.1007/s13238-021-00872-5
  [11]
  Sun H, Li K, Zhang X, Liu J, Zhang M, Meng H, Yi C (2021) m(6)Am-seq reveals the dynamic m(6)Am methylation in the human transcriptome. Nat Commun 12:4778
  [12]
  Tao B, Huang X, Shi J, Liu J, Li S, Xu C, Zhong J, Wan L, Feng B, Li B (2020) FTO interacts with FOXO3a to enhance its transcriptional activity and inhibits aggression in gliomas. Signal Transduct Target Ther 5:130
  [13]
  Wei J, Liu F, Lu Z, Fei Q, Ai Y, He PC, Shi H, Cui X, Su R, Klungland A et al (2018) Differential m(6)A, m(6)A(m), and m(1)A demethylation mediated by FTO in the cell nucleus and cytoplasm. Mol Cell 71:973-985.e975
  [14]
  Wei C, Luo Q, Wang B, Long Y, Zhang M, Shan W, Yu X, Xu Y, Qian P, Huang H (2021) Generation of a FTO gene knockout human embryonic stem cell line using CRISPR/Cas9 editing. Stem Cell Res 53:102362
  [15]
  Wu Z, Shi Y, Lu M, Song M, Yu Z, Wang J, Wang S, Ren J, Yang YG, Liu GH et al (2020) METTL3 counteracts premature aging via m6A-dependent stabilization of MIS12 mRNA. Nucleic Acids Res 48:11083-11096
 • Relative Articles

  [1] Beibei Li,  Shuo Han,  Mu Wang,  Yu Yu,  Limin Ma,  Xiaojing Chu,  Qiuxiang Tan,  Qiang Zhao,  Beili Wu. Structural insights into signal transduction of the purinergic receptors P2Y1R and P2Y12R. Protein&Cell, 2023, 14(5): 382-386.  doi: 10.1093/procel/pwac025
  [2] Lan-Zhu Li,  Kuan Yang,  Yaobin Jing,  Yanling Fan,  Xiaoyu Jiang,  Si Wang,  Guang-Hui Liu,  Jing Qu,  Shuai Ma,  Weiqi Zhang. CRISPR-based screening identifies XPO7 as a positive regulator of senescence. Protein&Cell, 2023, 14(8): 623-628.  doi: 10.1093/procel/pwad012
  [3] Hainan Zhang,  Xiangfeng Kong,  Mingxing Xue,  Jing Hu,  Zikang Wang,  Yinghui Wei,  Haoqiang Wang,  Jingxing Zhou,  Weihong Zhang,  Mengqiu Xu,  Xiaowen Shen,  Fengcai Yin,  Zhiyuan Ai,  Guangyan Huang,  Junhui Xia,  Xueqiong Song,  Hengbin Li,  Yuan Yuan,  Jinhui Li,  Na Zhong,  Meiling Zhang,  Yingsi Zhou,  Hui Yang. An engineered xCas12i with high activity, high specificity, and broad PAM range. Protein&Cell, 2023, 14(7): 538-543.  doi: 10.1093/procel/pwac052
  [4] Yun Hong,  Zheng Tian,  Liangjie Jia,  Yiguo Wang. MFSD12 affects glycosphingolipid metabolism by modulating lysosome homeostasis. Protein&Cell, 2023, 14(6): 459-463.  doi: 10.1093/procel/pwac034
  [5] Yifang He,  Qianzhao Ji,  Zeming Wu,  Yusheng Cai,  Jian Yin,  Yiyuan Zhang,  Sheng Zhang,  Xiaoqian Liu,  Weiqi Zhang,  Guang-Hui Liu,  Si Wang,  Moshi Song,  Jing Qu. 4E-BP1 counteracts human mesenchymal stem cell senescence via maintaining mitochondrial homeostasis. Protein&Cell, 2023, 14(3): 202-216.  doi: 10.1093/procel/pwac037
  [6] Yuting Wang,  Liping Liu,  Yifan Song,  Xiaojie Yu,  Hongkui Deng. Unveiling E2F4, TEAD1 and AP-1 as regulatory transcription factors of the replicative senescence program by multi-omics analysis. Protein&Cell, 2022, 13(10): 742-759.  doi: 10.1007/s13238-021-00894-z
  [7] Xiaocui Li,  Xiaojuan Li,  Chen Xie,  Sihui Cai,  Mengqiu Li,  Heping Jin,  Shu Wu,  Jun Cui,  Haiying Liu,  Yong Zhao. cGAS guards against chromosome endto-end fusions during mitosis and facilitates replicative senescence. Protein&Cell, 2022, 13(1): 47-64.  doi: 10.1007/s13238-021-00879-y
  [8] Jinghui Lei,  Xiaoyu Jiang,  Wei Li,  Jie Ren,  Datao Wang,  Zhejun Ji,  Zeming Wu,  Fang Cheng,  Yusheng Cai,  Zheng-Rong Yu,  Juan Carlos Izpisua Belmonte,  Chunyi Li,  Guang-Hui Liu,  Weiqi Zhang,  Jing Qu,  Si Wang. Exosomes from antler stem cells alleviate mesenchymal stem cell senescence and osteoarthritis. Protein&Cell, 2022, 13(3): 220-226.  doi: 10.1007/s13238-021-00860-9
  [9] Jian Xiao,  Yanni Xiong,  Liu-Ting Yang,  Ju-Qiong Wang,  Zi-Mu Zhou,  Le-Wei Dong,  Xiong-Jie Shi,  Xiaolu Zhao,  Jie Luo,  Bao-Liang Song. POST1/C12ORF49 regulates the SREBP pathway by promoting site-1 protease maturation. Protein&Cell, 2021, 12(4): 279-296.  doi: 10.1007/s13238-020-00753-3
  [10] Yu Wei,  Yingsi Zhou,  Yajing Liu,  Wenqin Ying,  Ruiming Lv,  Qimeng Zhao,  Haibo Zhou,  Erwei Zuo,  Yidi Sun,  Hui Yang,  Changyang Zhou. Indiscriminate ssDNA cleavage activity of CRISPR-Cas12a induces no detectable off-target effects in mouse embryos. Protein&Cell, 2021, 12(9): 741-745.  doi: 10.1007/s13238-021-00824-z
  [11] Fang Li,  Chun-Feng Liu,  Yin-Zhen Xu,  Yi-Lin Guo,  Shu-Wen Xue,  Xiang-Dong Kong,  Hai-bing Zhang,  Yan Zhang,  Jian-Sheng Kang. Neonatal lethality and recycling defect of transferrin receptor in mice with Syntaxin12/13 disruption. Protein&Cell, 2019, 10(1): 67-71.  doi: 10.1007/s13238-018-0519-6
  [12] Qian Zheng,  Peipei Liu,  Ge Gao,  Jiapei Yuan,  Pengfeng Wang,  Jinliang Huang,  Leiming Xie,  Xinping Lu,  Fan Di,  Tanjun Tong,  Jun Chen,  Zhi Lu,  Jisong Guan,  Geng Wang. Mitochondrion-processed TERC regulates senescence without affecting telomerase activities. Protein&Cell, 2019, 10(9): 631-648.  doi: 10.1007/s13238-019-0612-5
  [13] Shengyuan Zeng,  Yangyang Wang,  Ting Zhang,  Lu Bai,  Yalan Wang,  Changzhu Duan. E3 ligase UHRF2 stabilizes the acetyltransferase TIP60 and regulates H3K9ac and H3K14ac via RING finger domain. Protein&Cell, 2017, 8(3): 202-218.  doi: 10.1007/s13238-016-0324-z
  [14] Lucy Cassar,  Craig Nicholls,  Alex R. Pinto,  Ruping Chen,  Lihui Wang,  He Li,  Jun-Ping Liu. TGF-beta receptor mediated telomerase inhibition, telomere shortening and breast cancer cell senescence. Protein&Cell, 2017, 8(1): 39-54.  doi: 10.1007/s13238-016-0322-1
  [15] Liang Chen,  Zhimin Peng,  Qinghang Meng,  Maureen Mongan,  Jingcai Wang,  Maureen Sartor,  Jing Chen,  Liang Niu,  Mario Medvedovic,  Winston Kao,  Ying Xia. Loss of IκB kinase β promotes myofibroblast transformation and senescence through activation of the ROS-TGFβ autocrine loop. Protein&Cell, 2016, 7(5): 338-350.  doi: 10.1007/s13238-015-0241-6
  [16] Zhengbiao Ying,  Jing Zheng,  Zhaoyang Cai,  Li Liu,  Yu Dai,  Juan Yao,  Hui Wang,  Yinglong Gao,  Binjiao Zheng,  Xiaowen Tang,  Yi Zhu,  Min-Xin Guan,  Ye Chen. Mitochondrial haplogroup B increases the risk for hearing loss among the Eastern Asian pedigrees carrying 12S rRNA 1555A>G mutation. Protein&Cell, 2015, 6(11): 844-848.  doi: 10.1007/s13238-015-0203-z
  [17] Shrestha Ghosh,  Zhongjun Zhou. SIRTain regulators of premature senescence and accelerated aging. Protein&Cell, 2015, 6(5): 322-333.  doi: 10.1007/s13238-015-0149-1
  [18] Xin Mu,  Wei Li,  Xinlu Wang,  Guangxia Gao. YB-1 stabilizes HIV-1 genomic RNA and enhances viral production. Protein&Cell, 2013, 4(8): 591-597.  doi: 10.1007/s13238-013-3011-3
  [19] Hua Wang,  Qin Shen,  Li-hua Ye,  Jun Ye. MED12 mutations in human diseases. Protein&Cell, 2013, 4(9): 643-646.  doi: 10.1007/s13238-013-3048-3
  [20] Zhifu Han,  Ning Huang,  Tianhui Niu,  Jijie Chai. A loop matters for FTO substrate selection. Protein&Cell, 2010, 1(7): 616-620.  doi: 10.1007/s13238-010-0082-2
 • 附件.zip
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Figures(1)

  Article Metrics

  Article views (1177) PDF downloads(295) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return