Volume 11 Issue 10
Sep.  2020
Turn off MathJax
Article Contents
Bing Zhao, Chao Ni, Ran Gao, Yuyan Wang, Li Yang, Jinsong Wei, Ting Lv, Jianqing Liang, Qisheng Zhang, Wei Xu, Youhua Xie, Xiaoyue Wang, Zhenghong Yuan, Junbo Liang, Rong Zhang, Xinhua Lin. Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids[J]. Protein&Cell, 2020, 11(10): 771-775. doi: 10.1007/s13238-020-00718-6
Citation: Bing Zhao, Chao Ni, Ran Gao, Yuyan Wang, Li Yang, Jinsong Wei, Ting Lv, Jianqing Liang, Qisheng Zhang, Wei Xu, Youhua Xie, Xiaoyue Wang, Zhenghong Yuan, Junbo Liang, Rong Zhang, Xinhua Lin. Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids[J]. Protein&Cell, 2020, 11(10): 771-775. doi: 10.1007/s13238-020-00718-6

Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids

doi: 10.1007/s13238-020-00718-6
Funds:

This work was supported by grants from the National Key Research and Development Program of China (2018YFA0109400 and 2018YFA0109800), the National Natural Science Foundation of China (31730044 and 32041005), the Zhejiang University Special Scientific Research Fund for COVID-19 Prevention and Control (2020XGZX013) and the Shanghai Municipal Science and Technology Major Project (2017SHZDZX01).

 • Publish Date: 2020-09-27
 • loading
 • [1]
  Chai X, Hu L, Zhang Y, Han W, Lu Z, Ke A, Zhou J, Shi G, Fang N, Fan J, et al (2020) Specific ACE2 expression in cholangiocytes may cause liver damage after 2019-nCoV infection. bioRxiv
  [2]
  Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, Qiu Y, Wang J, Liu Y, Wei Y et al (2020) Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China:a descriptive study. Lancet 395:507-513
  [3]
  Dutta D, Clevers H (2017) Organoid culture systems to study host-pathogen interactions. Curr Opin Immunol 48:15-22
  [4]
  Fan Z, Chen L, Li J, Tian C, Zhang Y, Huang S, Liu Z, Cheng J (2020) Clinical features of COVID-19 related liver damage. medRxiv
  [5]
  Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Kruger N, Herrler T, Erichsen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu NH, Nitsche A, et al (2020) SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. Cell
  [6]
  Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X et al (2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 395:497-506
  [7]
  Huch M, Gehart H, van Boxtel R, Hamer K, Blokzijl F, Verstegen MM, Ellis E, van Wenum M, Fuchs SA, de Ligt J et al (2015) Long-term culture of genome-stable bipotent stem cells from adult human liver. Cell 160:299-312
  [8]
  Kuhn JH, Li W, Choe H, Farzan M (2004) Angiotensin-converting enzyme 2:a functional receptor for SARS coronavirus. Cell Mol Life Sci 61:2738-2743
  [9]
  Qi F, Qian S, Zhang S, Zhang Z (2020) Single cell RNA sequencing of 13 human tissues identify cell types and receptors of human coronaviruses. bioRxiv
  [10]
  Wan, Y., Shang, J., Graham, R., Baric, R.S., and Li, F. (2020). Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan:an Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS Coronavirus. J Virol 94.
  [11]
  Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, Hu Y, Tao ZW, Tian JH, Pei YY et al (2020) A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature 579:265-269
  [12]
  Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, Liu S, Zhao P, Liu H, Zhu L, et al (2020) Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med
  [13]
  Zhang H, Kang Z, Gong H, Xu D, Wang J, Li Z, Cui X, Xiao J, Meng T, Zhou W, et al (2020) The digestive system is a potential route of 2019-nCov infection:a bioinformatics analysis based on single-cell transcriptomes. bioRxiv
  [14]
  Zhao, Y., Zhao, Z., Wang, Y., Zhou, Y., Ma, Y., and Zuo, W. (2020). Single-cell RNA expression profiling of ACE2, the putative receptor of Wuhan 2019-nCov. bioRxiv.
  [15]
  Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, Zhao X, Huang B, Shi W, Lu R et al (2020) A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 382:727-733
 • Relative Articles

  [1] Dali Tong,  Mei Zhang,  Yunru Yang,  Han Xia,  Haiyang Tong,  Huajun Zhang,  Weihong Zeng,  Muziying Liu,  Yan Wu,  Huan Ma,  Xue Hu,  Weiyong Liu,  Yuan Cai,  Yanfeng Yao,  Yichuan Yao,  Kunpeng Liu,  Shifang Shan,  Yajuan Li,  Ge Gao,  Weiwei Guo,  Yun Peng,  Shaohong Chen,  Juhong Rao,  Jiaxuan Zhao,  Juan Min,  Qingjun Zhu,  Yanmin Zheng,  Lianxin Liu,  Chao Shan,  Kai Zhong,  Zilong Qiu,  Tengchuan Jin,  Sandra Chiu,  Zhiming Yuan,  Tian Xue. Single-dose AAV-based vaccine induces a high level of neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 in rhesus macaques. Protein&Cell, 2023, 14(1): 69-73.  doi: 10.1093/procel/pwac020
  [2] Yi Zang,  Mingbo Su,  Qingxing Wang,  Xi Cheng,  Wenru Zhang,  Yao Zhao,  Tong Chen,  Yingyan Jiang,  Qiang Shen,  Juan Du,  Qiuxiang Tan,  Peipei Wang,  Lixin Gao,  Zhenming Jin,  Mengmeng Zhang,  Cong Li,  Ya Zhu,  Bo Feng,  Bixi Tang,  Han Xie,  Ming-Wei Wang,  Mingyue Zheng,  Xiaoyan Pan,  Haitao Yang,  Yechun Xu,  Beili Wu,  Leike Zhang,  Zihe Rao,  Xiuna Yang,  Hualiang Jiang,  Gengfu Xiao,  Qiang Zhao,  Jia Li. High-throughput screening of SARS-CoV-2 main and papain-like protease inhibitors. Protein&Cell, 2023, 14(1): 17-27.  doi: 10.1093/procel/pwac016
  [3] Le Chang,  Lei Zhao,  Yan Xiao,  Tingting Xu,  Lan Chen,  Yan Cai,  Xiaojing Dong,  Conghui Wang,  Xia Xiao,  Lili Ren,  Lunan Wang. Serosurvey for SARS-CoV-2 among blood donors in Wuhan, China from September to December 2019. Protein&Cell, 2023, 14(1): 28-36.  doi: 10.1093/procel/pwac013
  [4] Daming Zuo,  Yu Chen,  Jian-piaoCai,  Hao-Yang Yuan,  Jun-Qi Wu,  Yue Yin,  Jing-Wen Xie,  Jing-Min Lin,  Jia Luo,  Yang Feng,  Long-Jiao Ge,  Jia Zhou,  Ronald J. Quinn,  San-Jun Zhao,  Xing Tong,  Dong-Yan Jin,  Shuofeng Yuan,  Shao-Xing Dai,  Min Xu. A hnRNPA2B1 agonist effectively inhibits HBV and SARS-CoV-2 omicron in vivo. Protein&Cell, 2023, 14(1): 37-50.  doi: 10.1093/procel/pwac027
  [5] Simeng Zhao,  Fengjiang Liu,  Shizhen Qiu,  Qiaoshuai Lan,  Yiran Wu,  Wei Xu,  Junzi Ke,  Jie Yang,  Xiaoyan Liu,  Kun Wang,  Hangtian Guo,  Shuai Xia,  Fangfang Zhang,  Jiabei Wang,  Xiaowen Hu,  Lu Lu,  Shibo Jiang,  Suwen Zhao,  Lianxin Liu,  Youhua Xie,  Xiuna Yang,  Haopeng Wang,  Guisheng Zhong. A core epitope targeting antibody of SARS-CoV-2. Protein&Cell, 2023, 14(1): 74-78.  doi: 10.1093/procel/pwac042
  [6] Fei Feng,  Yunkai Zhu,  Yanlong Ma,  Yuyan Wang,  Yin Yu,  Xinran Sun,  Yuanlin Song,  Zhugui Shao,  Xinxin Huang,  Ying Liao,  Jingyun Ma,  Yuping He,  Mingyuan Wang,  Longhai Tang,  Yaowei Huang,  Jincun Zhao,  Qiang Ding,  Youhua Xie,  Qiliang Cai,  Hui Xiao,  Chun Li,  Zhenghong Yuan,  Rong Zhang. A CRISPR activation screen identifies genes that enhance SARS-CoV-2 infection. Protein&Cell, 2023, 14(1): 64-68.  doi: 10.1093/procel/pwac036
  [7] Li Yang,  Jin Chen,  Jianqing Liang,  Yufeng Zhang,  Qingzhe Wang,  Xiaojun Ren,  Jinsong Wei,  Qianchun Gong,  Jiting Zhang,  Ning Jiang,  Xinhua Lin,  Jin Li,  Bing Zhao. Modeling hepatoblastoma development with human fetal liver organoids reveals YAP1 activation is sufficient for tumorigenesis. Protein&Cell, 2022, 13(9): 683-688.  doi: 10.1007/s13238-021-00893-0
  [8] Yu-Sheng Chen,  Shuaiyao Lu,  Bing Zhang,  Tingfu Du,  Wen-Jie Li,  Meng Lei,  Yanan Zhou,  Yong Zhang,  Penghui Liu,  Yong-Qiao Sun,  Yong-Liang Zhao,  Ying Yang,  Xiaozhong Peng,  Yun-Gui Yang. Comprehensive analysis of RNA-seq and whole genome sequencing data reveals no evidence for SARS-CoV-2 integrating into host genome. Protein&Cell, 2022, 13(5): 379-385.  doi: 10.1007/s13238-021-00861-8
  [9] Yichen Li,  Shuaiyao Lu,  Jinge Gu,  Wencheng Xia,  Shengnan Zhang,  Shenqing Zhang,  Yan Wang,  Chong Zhang,  Yunpeng Sun,  Jian Lei,  Cong Liu,  Zhaoming Su,  Juntao Yang,  Xiaozhong Peng,  Dan Li. SARS-CoV-2 impairs the disassembly of stress granules and promotes ALS-associated amyloid aggregation. Protein&Cell, 2022, 13(8): 602-614.  doi: 10.1007/s13238-022-00905-7
  [10] Chun-Chun Gao,  Man Li,  Wei Deng,  Chun-Hui Ma,  Yu-Sheng Chen,  Yong-Qiao Sun,  Tingfu Du,  Qian-Lan Liu,  Wen-Jie Li,  Bing Zhang,  Lihong Sun,  Si-Meng Liu,  Fengli Li,  Feifei Qi,  Yajin Qu,  Xinyang Ge,  Jiangning Liu,  Peng Wang,  Yamei Niu,  Zhiyong Liang,  Yong-Liang Zhao,  Bo Huang,  Xiao-Zhong Peng,  Ying Yang,  Chuan Qin,  Wei-Min Tong,  Yun-Gui Yang. Differential transcriptomic landscapes of multiple organs from SARS-CoV-2 early infected rhesus macaques. Protein&Cell, 2022, 13(12): 920-939.  doi: 10.1007/s13238-022-00915-5
  [11] Yao Zhao,  Chao Fang,  Qi Zhang,  Ruxue Zhang,  Xiangbo Zhao,  Yinkai Duan,  Haofeng Wang,  Yan Zhu,  Lu Feng,  Jinyi Zhao,  Maolin Shao,  Xiuna Yang,  Leike Zhang,  Chao Peng,  Kailin Yang,  Dawei Ma,  Zihe Rao,  Haitao Yang. Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease in complex with protease inhibitor PF-07321332. Protein&Cell, 2022, 13(9): 689-693.  doi: 10.1007/s13238-021-00883-2
  [12] Wenyu Fu,  Yujianan Chen,  Kaidi Wang,  Aubryanna Hettinghouse,  Wenhuo Hu,  Jing-Quan Wang,  Zi-Ning Lei,  Zhe-Sheng Chen,  Kenneth A. Stapleford,  Chuan-ju Liu. Repurposing FDA-approved drugs for SARS-CoV-2 through an ELISA-based screening for the inhibition of RBD/ACE2 interaction. Protein&Cell, 2021, 12(7): 586-591.  doi: 10.1007/s13238-020-00803-w
  [13] Yao Zhao,  Xiaoyu Du,  Yinkai Duan,  Xiaoyan Pan,  Yifang Sun,  Tian You,  Lin Han,  Zhenming Jin,  Weijuan Shang,  Jing Yu,  Hangtian Guo,  Qianying Liu,  Yan Wu,  Chao Peng,  Jun Wang,  Chenghao Zhu,  Xiuna Yang,  Kailin Yang,  Ying Lei,  Luke W. Guddat,  Wenqing Xu,  Gengfu Xiao,  Lei Sun,  Leike Zhang,  Zihe Rao,  Haitao Yang. High-throughput screening identifies established drugs as SARS-CoV-2 PLpro inhibitors. Protein&Cell, 2021, 12(11): 876-887.  doi: 10.1007/s13238-021-00836-9
  [14] Xingdong Zhou,  Hui Wang,  Qun Ji,  Mingjuan Du,  Yuexia Liang,  Huanhuan Li,  Fan Li,  Hang Shang,  Xiujuan Zhu,  Wei Wang,  Lichun Jiang,  Alexey V. Stepanov,  Tianyu Ma,  Nanxin Gong,  Xiaodong Jia,  Alexander G. Gabibov,  Zhiyong Lou,  Yinying Lu,  Yu Guo,  Hongkai Zhang,  Xiaoming Yang. Molecular deconvolution of the neutralizing antibodies induced by an inactivated SARS-CoV-2 virus vaccine. Protein&Cell, 2021, 12(10): 818-823.  doi: 10.1007/s13238-021-00840-z
  [15] Dan Zhao,  Weifan Xu,  Xiaofan Zhang,  Xiaoting Wang,  Yiyue Ge,  Enming Yuan,  Yuanpeng Xiong,  Shenyang Wu,  Shuya Li,  Nian Wu,  Tingzhong Tian,  Xiaolong Feng,  Hantao Shu,  Peng Lang,  Jingxin Li,  Fengcai Zhu,  Xiaokun Shen,  Haitao Li,  Pilong Li,  Jianyang Zeng. Understanding the phase separation characteristics of nucleocapsid protein provides a new therapeutic opportunity against SARS-CoV-2. Protein&Cell, 2021, 12(9): 734-740.  doi: 10.1007/s13238-021-00832-z
  [16] Wanyin Tao,  Xiaofang Wang,  Guorong Zhang,  Meng Guo,  Huan Ma,  Dan Zhao,  Yong Sun,  Jun He,  Lianxin Liu,  Kaiguang Zhang,  Yucai Wang,  Jianping Weng,  Xiaoling Ma,  Tengchuan Jin,  Shu Zhu. Re-detectable positive SARS-CoV-2 RNA tests in patients who recovered from COVID-19 with intestinal infection. Protein&Cell, 2021, 12(3): 230-235.  doi: 10.1007/s13238-020-00778-8
  [17] Hang-Yu Zhou,  Cheng-Yang Ji,  Hang Fan,  Na Han,  Xiao-Feng Li,  Aiping Wu,  Cheng-Feng Qin. Convergent evolution of SARS-CoV-2 in human and animals. Protein&Cell, 2021, 12(11): 832-835.  doi: 10.1007/s13238-021-00847-6
  [18] Rongjuan Pei,  Jianqi Feng,  Yecheng Zhang,  Hao Sun,  Lian Li,  Xuejie Yang,  Jiangping He,  Shuqi Xiao,  Jin Xiong,  Ying Lin,  Kun Wen,  Hongwei Zhou,  Jiekai Chen,  Zhili Rong,  Xinwen Chen. Host metabolism dysregulation and cell tropism identification in human airway and alveolar organoids upon SARS-CoV-2 infection. Protein&Cell, 2021, 12(9): 717-733.  doi: 10.1007/s13238-020-00811-w
  [19] Rui Xiong,  Leike Zhang,  Shiliang Li,  Yuan Sun,  Minyi Ding,  Yong Wang,  Yongliang Zhao,  Yan Wu,  Weijuan Shang,  Xiaming Jiang,  Jiwei Shan,  Zihao Shen,  Yi Tong,  Liuxin Xu,  Yu Chen,  Yingle Liu,  Gang Zou,  Dimitri Lavillete,  Zhenjiang Zhao,  Rui Wang,  Lili Zhu,  Gengfu Xiao,  Ke Lan,  Honglin Li,  Ke Xu. Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2. Protein&Cell, 2020, 11(10): 723-739.  doi: 10.1007/s13238-020-00768-w
  [20] Jinliang Wang,  Lei Shuai,  Chong Wang,  Renqiang Liu,  Xijun He,  Xianfeng Zhang,  Ziruo Sun,  Dan Shan,  Jinying Ge,  Xijun Wang,  Ronghong Hua,  Gongxun Zhong,  Zhiyuan Wen,  Zhigao Bu. Mouse-adapted SARS-CoV-2 replicates efficiently in the upper and lower respiratory tract of BALB/c and C57BL/6J mice. Protein&Cell, 2020, 11(10): 776-782.  doi: 10.1007/s13238-020-00767-x
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Figures(1)

  Article Metrics

  Article views (1295) PDF downloads(140) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return