Wenyuan Chen, Hao Xiao, Xurong Wang, Shuanglin Song, Zhen Han, Xiaowu Li, Fan Yang, Li Wang, Jingdong Song, Hongrong Liu, Lingpeng Cheng. Structural changes of a bacteriophage upon DNA packaging and maturation[J]. Protein&Cell, 2020, 11(5): 374-379. doi: 10.1007/s13238-020-00715-9
Citation: Wenyuan Chen, Hao Xiao, Xurong Wang, Shuanglin Song, Zhen Han, Xiaowu Li, Fan Yang, Li Wang, Jingdong Song, Hongrong Liu, Lingpeng Cheng. Structural changes of a bacteriophage upon DNA packaging and maturation[J]. Protein&Cell, 2020, 11(5): 374-379. doi: 10.1007/s13238-020-00715-9

Structural changes of a bacteriophage upon DNA packaging and maturation

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return