Current issue

2018.9(11):905-982

RECOLLECTION

Mini-biography for Mr. Xitao Cai: the pioneer botanist of the plant kingdom     p905

Gaibian Wang, Quanxing Zhang, Yongping Yang

Summary  |  Full text

 

REVIEW

Molecular guidance cues in the development of visual pathway     p909

Yupu Diao, Yuqing Chen, Peijun Zhang, Liyuan Cui, Jiayi Zhang

Summary  |  Full text

 

RESEARCH ARTICLES

RNA binding protein 24 regulates the translation and replication of hepatitis C virus     p930

Huang Cao, Kaitao Zhao, Yongxuan Yao, Jing Guo, Xiaoxiao Gao, Qi Yang, Min Guo, Wandi Zhu, Yun Wang, Chunchen Wu, Jizheng Chen, Yuan Zhou, Xue Hu, Mengji Lu, Xinwen Chen, Rongjuan Pei

Summary  |  Full text

 

CRISPR/Cas9-mediated gene knockout reveals a guardian role of NF-κB/RelA in maintaining the homeostasis of human vascular cells    p945

Ping Wang, Zunpeng Liu, Xiaoqian Zhang, Jingyi Li, Liang Sun, Zhenyu Ju, Jian Li, Piu Chan, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Jing Qu

Summary  |   Full text

 

LETTERS

GCN2 deficiency protects mice from denervation-induced skeletal muscle atrophy via inhibiting FoxO3a nuclear translocation    p966

Yuting Guo, Huiwen Wang, Yinglong Tang, Yue Wang, Mengqi Zhang, Zhiguang Yang, Eric Nyirimigabo, Bin Wei, Zhongbing Lu, Guangju Ji

Summary  |   Full text

 

Discovery of the first macrolide antibiotic binding protein in Mycobacterium tuberculosis: a new antibiotic resistance drug target     p971

Qingqing Zhang, Huijuan Liu, Xiang Liu, Dunquan Jiang, Bingjie Zhang, Hongliang Tian, Cheng Yang,
Luke W. Guddat, Haitao Yang, Kaixia Mi, Zihe Rao

Summary  |   Full text

 

BMAL1 functions as a cAMP-responsive coactivator of HDAC5 to regulate hepatic gluconeogenesis      p976

Jian Li, Sihan Lv, Xinchen Qiu, Jiamin Yu, Junkun Jiang, Yalan Jin, Wenxuan Guo, Ruowei Zhao, Zhen-Ning Zhang, Chao Zhang, Bing Luan

Summary  |   Full text