Most Download

1
CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes
Puping Liang, Yanwen Xu, Xiya Zhang, Chenhui Ding, Rui Huang, Zhen Zhang, Jie Lv, Xiaowei Xie, Yuxi Chen, Yujing Li, Ying Sun, Yaofu Bai, Zhou Songyang, Wenbin Ma, Canquan Zhou, Junjiu Huang
2015, 6(5): 363-372. doi: 10.1007/s13238-015-0153-5
2
Correction of β-thalassemia mutant by base editor in human embryos
Puping Liang, Chenhui Ding, Hongwei Sun, Xiaowei Xie, Yanwen Xu, Xiya Zhang, Ying Sun, Yuanyan Xiong, Wenbin Ma, Yongxiang Liu, Yali Wang, Jianpei Fang, Dan Liu, Zhou Songyang, Canquan Zhou, Junjiu Huang
2017, 8(11): 811-822. doi: 10.1007/s13238-017-0475-6
3
Questions about NgAgo
Shawn Burgess, Linzhao Cheng, Feng Gu, Junjiu Huang, Zhiwei Huang, Shuo Lin, Jinsong Li, Wei Li, Wei Qin, Yujie Sun, Zhou Songyang, Wensheng Wei, Qiang Wu, Haoyi Wang, Xiaoqun Wang, Jing-Wei Xiong, Jianzhong Xi, Hui Yang, Bin Zhou, Bo Zhang
2016, 7(12): 913-915. doi: 10.1007/s13238-016-0343-9
4
Current progress in innovative engineered antibodies
R. Strohl William
2018, 9(1): 86-120. doi: 10.1007/s13238-017-0457-8
5
The regulation of TGF-β/SMAD signaling by protein deubiquitination
Juan Zhang, Xiaofei Zhang, Feng Xie, Zhengkui Zhang, Hans van Dam, Long Zhang, Fangfang Zhou
2014, 5(7): 503-517. doi: 10.1007/s13238-014-0058-8
6
T-cell receptor-engineered T cells for cancer treatment: current status and future directions
Yu Ping, Chaojun Liu, Yi Zhang
2018, 9(3): 254-266. doi: 10.1007/s13238-016-0367-1
7
Hemagglutinin-esterase-fusion (HEF) protein of influenza C virus
Mingyang Wang, Michael Veit
2016, 7(1): 28-45. doi: 10.1007/s13238-015-0193-x
8
Antibody-drug conjugates: recent advances in conjugation and linker chemistries
Kyoji Tsuchikama, Zhiqiang An
2018, 9(1): 33-46. doi: 10.1007/s13238-016-0323-0
9
Regeneration of functional alveoli by adult human SOX9+ airway basal cell transplantation
Qiwang Ma, Yu Ma, Xiaotian Dai, Tao Ren, Yingjie Fu, Wenbin Liu, Yufei Han, Yingchuan Wu, Yu Cheng, Ting Zhang, Wei Zuo
2018, 9(3): 267-282. doi: 10.1007/s13238-018-0506-y
10
The moral imperative to continue gene editing research on human embryos
Julian Savulescu, Jonathan Pugh, Thomas Douglas, Christopher Gyngell
2015, 6(7): 476-479. doi: 10.1007/s13238-015-0184-y
11
Advancing chimeric antigen receptor T cell therapy with CRISPR/Cas9
Jiangtao Ren, Yangbing Zhao
2017, 8(9): 634-643. doi: 10.1007/s13238-017-0410-x
12
Pharmacokinetics of monoclonal antibodies and Fc-fusion proteins
Liming Liu
2018, 9(1): 15-32. doi: 10.1007/s13238-017-0408-4
13
The crystal structure of Zika virus helicase: basis for antiviral drug design
Hongliang Tian, Xiaoyun Ji, Xiaoyun Yang, Wei Xie, Kailin Yang, Cheng Chen, Chen Wu, Heng Chi, Zhongyu Mu, Zefang Wang, Haitao Yang
2016, 7(6): 450-454. doi: 10.1007/s13238-016-0275-4
14
Homologous recombination in human embryonic stem cells using CRISPR/Cas9 nickase and a long DNA donor template
Zhili Rong, Shengyun Zhu, Yang Xu, Xuemei Fu
2014, 5(4): 258-260. doi: 10.1007/s13238-014-0032-5
15
Human gut microbiota: the links with dementia development
Rashad Alkasir, Jing Li, Xudong Li, Miao Jin, Baoli Zhu
2017, 8(2): 90-102. doi: 10.1007/s13238-016-0338-6
16
The hierarchy quorum sensing network in Pseudomonas aeruginosa
asmine Lee, Lianhui Zhang
2015, 6(1): 26-41. doi: 10.1007/s13238-014-0100-x
17
Urgency to rein in the gene-editing technology
Xiaoxue Zhang
2015, 6(5): 313-313. doi: 10.1007/s13238-015-0161-5
18
Driver mutations of cancer epigenomes
David M. Roy, Logan A. Walsh, Timothy A. Chan
2014, 5(4): 265-296. doi: 10.1007/s13238-014-0031-6
19
Jian-Kang Liu: A pioneer of sex determination studies in vertebrates
Li Zhou, Jian-Fang Gui
2016, 7(1): 1-3. doi: 10.1007/s13238-015-0232-7
20
In vitro expression and analysis of the 826 human G protein-coupled receptors
Xuechen Lv, Junlin Liu, Qiaoyun Shi, Qiwen Tan, Dong Wu, John J. Skinner, Angela L. Walker, Lixia Zhao, Xiangxiang Gu, Na Chen, Lu Xue, Pei Si, Lu Zhang, Zeshi Wang, Vsevolod Katritch, Zhi-jie Liu, Raymond C. Stevens
2016, 7(5): 325-337. doi: 10.1007/s13238-016-0263-8

Current Issue

September, 2019

Volume 10, Issue 9

Pages 623-700

About the cover

The RNA component of mammalian telomerase TERC is processed in mitochondria to TERC-53 and then exported back to the cytosol. The cytosolic TERC-53 levels respond to mitochondrial defects. Zheng et al. show that cytosolic TERC-53 regulates cellular senescence and is involved in cognition decline in mouse hippocampus, without affecting telomerase activities. It functions by interfering with nuclear translocation of a transcriptional factor and subsequently changing nuclear gene expression. These findings uncover a mitochondrial retrograde signaling pathway with a non-coding RNA as the signal. The cover picture is a cartoon depiction of a sick mitochondrion communicating with the nucleus. This image was designed and composed by Geng Wang.

Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, 15 Datun Road, Chaoyang Beijing 100101, China

Tel: (86-10) 64888620   Fax: (86-10) 64880586   E-mail: protein_cell@biols.ac.cn