2018.9(7): 593-670

RECOLLECTION

Zhongxian Lin: Founder of color psychology in China     p593

Hai-Feng Li, Xiao-Mei Li, Bu-Xin Han

Summary  |  Full text

 

REVIEW

The development of HIV vaccines target ing gp41 membrane-proximal external region (MPER): challenges and pros pects     p596

Huan Liu, Xiaojie Su, Lulu Si, Lu Lu, Shibo Jiang

Summary  |  Full text

 

RESEARCH ARTICLES

Sec61β facilitates the maintenance of endoplasmic reticulum homeostasis by associating microtubules    p616

Yimeng Zhu, Gangming Zhang, Shaoyu Lin, Juanming Shi, Hong Zhang, Junjie Hu

Summary  |   Full text

 

A binding-block ion selective mecha nism revealed by a Na/K selective channel      p629

Jie Yu, Bing Zhang, Yixiao Zhang, Cong qiao Xu, Wei Zhuo, Jingpeng Ge, Jun Li, Ning Gao, Yang Li, Maojun Yang

Summary  |   Full text

 

Inhibition of retroviral Gag assembly by non-silencing miRNAs promotes autophagic viral degradation     p640

Na Qu, Zhao Ma, Mengrao Zhang, Muaz N. Rushdi, Christopher J. Krueger, Antony K. Chen

Summary  |   Full text

 

LETTERS

Histone chaperone Spt16p is required for heterochromatin mediated silencing in budding yeast      p652

Xiaowei Yan, Jiayi Yang, Jiawei Xu, Jianxun Feng, Qing Li

Summary  |   Full text

 

Protein crystal quality oriented disulfide bond engineering      p659

Mengchen Pu, Zhijie Xu, Yao Peng, Yaguang Hou, Dongsheng Liu, Yang Wang, Haiguang Liu, Gaojie Song, Zhi-Jie Liu

Summary  |   Full text

 

Redirecting T cells to glypican-3 with 28.41BB.ζ and 28.ζ-41BBL CARs for hepatocellular carcinoma treatment      p664

Haili Ma, Siye Chen, Yan He, Jingwei Huang, Yanhong Xu, Chao Wang, Cheng Lei, Ting Lu, Shengdong Xiao, Jinming Mao, Yiyun Xu, Hao Guo, Bohua Li, Minghui Zhang, Xiaowen He

Summary  |   Full text