2018.9(4): 317-394

RECOLLECTION

The international Human Genome Project (HGP) and China’s contribution     p317

Xiaoling Wang, Zhi Xia, Chao Chen, Huanming Yang

Summary  |  Full text

 

REVIEW

IL-2 and IL-15 dependent thymic development of Foxp3-expressing regulatory T lymphocytes     p322

Cécile Apert, Paola Romagnoli, Joost P. M. van Meerwijk

Summary  |  Full text

 

RESEARCH ARTICLES

Differential stem cell aging kinetics in Hutchinson-Gilford progeria syndrome and Werner syndrome     p333

Zeming Wu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Wei Wang, Gang Wei, Wei Li, Jinghui Lei, Yu Huang, Yanmei Sang, Piu Chan, Chang Chen, Jing Qu, Keiichiro Suzuki, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu

Summary  |   Full text

 

Single-cell transcriptomics reveals gene signatures and alterations associated with aging in distinct neural stem/progenitor cell subpopulationse      p351

Zhanping Shi, Yanan Geng, Jiping Liu, Huina Zhang, Liqiang Zhou, Quan Lin, Juehua Yu, Kunshan Zhang, Jie Liu, Xinpei Gao, Chunxue Zhang, Yinan Yao, Chong Zhang, Yi E. Sun

Summary  |   Full text

 

NEDDylation antagonizes ubiquitination of proliferating cell nuclear antigen and regulates the recruitment of polymerase η in response to oxidative DNA damage     p365

Junhong Guan, Shuyu Yu, Xiaofeng Zheng

Summary  |   Full text

 

LETTERS

Gene activation in human cells using CRISPR/3 Cpf1-p300 and CRISPR/Cpf1-SunTag systems      p380

Xin Zhang, Wei Wang, Lin Shan, Le Han, Shufeng Ma, Yan Zhang, Bingtao Hao, Ying Lin, Zhili Rong

Summary  |   Full text

 

Cryo-EM structure of Mycobacterium smegmatis ribosome reveals two unidentified ribosomal proteins close to the functional centers      p384

Zhifei Li, Xueliang Ge , Yixiao Zhang, Lvqin Zheng, Suparna Sanyal, Ning Gao

Summary  |   Full text

 

Ebola virus mucin-like glycoprotein (Emuc) induces remarkable acute inflammation and tissue injury: evidence for Emuc pathogenicity in vivo     p389

Yun-Jia Ning, Zhenyu Kang, Jingjun Xing, Yuan-Qin Min, Dan Liu, Kuan Feng, Manli Wang, Fei Deng, Yiwu Zhou, Zhihong Hu, Hualin Wang

Summary  |   Full text