2018.9(3): 241-316

COMMENTARY

Gene editing using CRISPR/Cas9: implications for dual-use and biosecurity     p239

Diane DiEuliis, James Giordano

Summary  |  Full text

 

RECOLLECTION

Lian-Cang Xu: the founder of management psychology in China     p241

Jing Li, Yong-Kang Lu

Summary  |  Full text

 

HIGHLIGHT

First stem cell transplantation to regenerate human lung      p244

Si Wang, Jun Wu, Guang-Hui Liu

Summary  |   Full text

 

MINI-REVIEW

RIG-I: a multifunctional protein beyond a pattern recognition receptor      p246

Xiao-xiao Xu, Han Wan, Li Nie, Tong Shao, Li-xin Xiang, Jian-zhong Shao

Summary  |   Full text

 

REVIEW

T-cell receptor-engineered T cells for cancer treatment: current status and future directions     p254

Yu Ping, Chaojun Liu, Yi Zhang

Summary  |  Full text

 

RESEARCH ARTICLES

Regeneration of functional alveoli by adult human SOX9+ airway basal cell transplantation     p267

Qiwang Ma, Yu Ma, Xiaotian Dai, Tao Ren, Yingjie Fu, Wenbin Liu, Yufei Han, Yingchuan Wu, Yu Cheng, Ting Zhang, Wei Zuo

Summary  |  Full text

 

Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs      p283

Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu,
Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Ping Liu, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan

Summary  |   Full text

 

Glycosylation of dentin matrix protein 1 is a novel key element for astrocyte maturation and BBB integrity      p298

Bo Jing, Chunxue Zhang, Xianjun Liu, Liqiang Zhou, Jiping Liu, Yinan Yao, Juehua Yu, Yuteng Weng, Min Pan, Jie Liu, Zuolin Wang, Yao Sun, Yi Eve Sun

Summary  |   Full text

 

LETTER

Zn(II) can mediate self-association of the extracellular C-terminal domain of CD147     p310

Shujuan Jin, Pengfei Ding, Pengxiang Chu, Hongwei Li, Jianbo Sun, Dehai Liang, Fei Song, Bin Xia

Summary  |  Full text