2018.9(2): 141-238

RECOLLECTION

Dr. Yang Zhong: An explorer on the road forever     p141

Fan Chen, Bao-Rong Lu, James C. Crabbe, Jia-yuan Zhao, Bo-jian Zhong, Yu-peng Geng, Yu-fang Zheng, Hong-yan Wang

Summary  |  Full text

 

REVIEWS

mTORC1 signaling in hepatic lipid metabolism     p145

Jinbo Han, Yiguo Wang

Summary  |  Full text

 

The dark side of browning      p152

Kirstin A.Tamucci, Maria Namwanje, Lihong Fan, Li Qiang

Summary  |   Full text

 

New insight into inter-organ crosstalk contributing to the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)s      p164

Xu Zhang, Xuetao Ji, Qian Wang, John Zhong Li

Summary  |   Full text

 

Carboxylesterases in lipid metabolism: from mouse to human     p178

Jihong Lian, Randal Nelson, Richard Lehner

Summary  |  Full text

 

Structural and functional roles of ether lipids     p196

John M. Dean, Irfan J. Lodhi

Summary  |  Full text

 

The SWI/SNF chromatin-remodeling factors BAF60a, b, and c in nutrient signaling and metabolic control      p207

Ruo-Ran Wang, Ran Pan, Wenjing Zhang, Junfen Fu, Jiandie D. Lin, Zhuo-Xian Meng

Summary  |   Full text

 

The emerging role and targetability of the TCA cycle in cancer metabolism      p216

Nicole M. Anderson, Patrick Mucka, Joseph G. Kern, Hui Feng

Summary  |   Full text