2017.8(6): 395-472

RECOLLECTION

Hongfu Chu: World renowned entomologist     p395

Dayong Xue, Hongxiang Han

Summary  |  Full text

 

RESEARCH HIGHLIGHT

Genome-wide in vivo screen identifies host molecule in promoting cancer metastasis     p398

Yan Gu, Yanfang Liu, Xuetao Cao

Summary  |  Full text

 

RESOURCE

Structure-based assessment of disease-related mutations in human voltage-gated sodium channels     p401

Weiyun Huang, Minhao Liu, S. Frank Yan, Nieng Yan

Summary  |  Full text

 

REVIEWS

The role of mitochondria in osteogenic, adipogenic and chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells       p439

Qianqian Li, Zewen Gao, Ye Chen, Min-Xin Guan

Summary  |   Full text

 

Common and distinct regulation of human and mouse brown and beige adipose tissues: a promising therapeutic target for obesity   p446

Xuejiao Liu, Christopher Cervantes, Feng Liu

Summary  |   Full text

 

RESEARCH ARTICLE

Oncogenic miR-19a and miR-19b co-regulate tumor suppressor MTUS1 to promote cell proliferation and migration in lung cancer   p455

Yuanyuan Gu, Shuoxin Liu, Xiaodan Zhang, Guimin Chen, Hongwei Liang, Mengchao Yu, Zhicong Liao, Yong Zhou, Chen-Yu Zhang, Tao Wang, Chen Wang, Junfeng Zhang, Xi Chen

Summary  |   Full text

 

LETTER

Copy number variants of ABCF1, IL17REL, and FCGR3A are associated with the risk of gout   p467

Zheng Dong, Yuan Li, Jingru Zhou, Shuai Jiang, Yi Wang, Yulin Chen, Dongbao Zhao, Chengde Yang, Qiaoxia Qian, Yanyun Ma, Hongjun He, Hengdong Ji, Yajun Yang, Xiaofeng Wang, Xia Xu, Yafei Pang, Hejian Zou, Li Jin, Feng Zhang, Jiucun Wang

Summary  |   Full text