2017.8(10): 707-784

NEWS AND VIEWS

The excessive response: a preparation for harder conditions     p707

Yaguang Ren, Chao Zhang

Summary  |  Full text

 

RECOLLECTION

Li BO—Pioneer of Ecology in China     p711

Zhicheng Gao

Summary  |  Full text

 

REVIEWS

Potential coordination role between O-GlcNAcylation and epigenetics      p713

Donglu Wu, Yong Cai, Jingji Jin

Summary  |   Full text

 

Molecular barriers to direct cardiac reprogramming      p724

Haley Vaseghi, Jiandong Liu, Li Qian

Summary  |   Full text

 

RESEARCH ARTICLES

Mammalian mitochondrial RNAs are degraded in the mitochondrial intermembrane space by RNASET2     p735

Peipei Liu, Jinliang Huang, Qian Zheng, Leiming Xie, Xinping Lu, Jie Jin, Geng Wang

Summary  |   Full text

 

MicroRNAs recruit eIF4E2 to repress translation of target mRNAs      p750

Shaohong Chen, Guangxia Gao

Summary  |   Full text

 

LETTERS

Structural and biochemical characterization of DAXX-ATRX interaction      p762

Zhuang Li, Dan Zhao, Bin Xiang, Haitao Li

Summary  |   Full text

 

Structural basis for DAXX interaction with ATRX     p767

Xiaoman Wang, Yiyue Zhao, Jian Zhang, Yong Chen

Summary  |   Full text

 

Highly efficient base editing in human tripronuclear zygotes     p772

Changyang Zhou, Meiling Zhang, Yu Wei, Yidi Sun, Yun Sun, Hong Pan, Ning Yao, Wanxia Zhong, Yixue Li, Weiping Li, Hui Yang, Zi-jiang Chen

Summary  |   Full text

 

Highly efficient and precise base editing in discarded human tripronuclear embryos     p776

Guanglei Li, Yajing Liu, Yanting Zeng, Jianan Li, Lijie Wang, Guang Yang, Dunjin Chen, Xiaoyun Shang, Jia Chen, Xingxu Huang, Jianqiao Liu

Summary  |   Full text

 

Preferential distribution of nuclear MAPK signal in α/β core neurons during long-term memory consolidation in Drosophila     p780

Wantong Hu, Xuchen Zhang, Lianzhang Wang, Zhong-Jian Liu, Yi Zhong, Qian Li

Summary  |   Full text